Voorwaarden:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag; Werkdag: maandag t/m vrijdag;
 8. Overmacht: onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Alpaca Products Benelux
Vestigings- adres:
Langerak 21
1251 SX, Laren (NH)

Telefoon nummer: 035-

Mobiel nummer: 06-

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

 

Bezoek-adres:
Spaarndammerstraat 37

1013 ST, Amsterdam

Telefoon nummer: 020-

Bereikbaarheid: Alleen op afspraak

E-mailadres:info@alpacaproducts.nl
KvK Hilversum: 50.454.285
BTW-identificatienummer: NL225495752B02

 

Artikel 3 – Algemeen

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (Techniek voor communicatie op afstand) met betrekking tot online bestellingen tussen ondernemer en de consument. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 2. De ondernemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Door te bestellen via onze internetwinkel accepteert de consument onze voorwaarden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen ondernemer en de consument komt tot stand door de bevestiging van de ondernemer t.o.v. de bestelling van de consument. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail aan de consument.
 2. Indien de ondernemer het nodig acht, kan de ondernemer telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. De ondernemer houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 3. Na het definitief maken van de bestelling, neemt de ondernemer de bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling. De consument kan de bestelling binnen 24 uur annuleren of de overeenkomst ontbinden enkeld en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met de ondernemer, en tevens ter bevestiging daarvan een e-mail te versturen. De ondernemer bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.
 4. Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar de ondernemer in voorkomende gevallen van kan afwijken.

 

Artikel 5 – Prijzen en kosten

 

 1. De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/type fouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door de ondernemer worden gecorrigeerd.
 2. Prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.
 3. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de eventuele daarvoor aangegeven looptijd.
 4.  Voor het onder rembours leveren binnen Nederland, wordt € 15,00 in rekening gebracht, deze wordt geacht vooruit betaald te worden.
 5. Bestelt u vanuit het buitenland dan is de prijs van verzenden afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.

 

Artikel 6 – Betalingen

 

 1. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief de kosten van verzending en eventuele verzekering vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, tenzij onder rembours geleverd wordt. In het laatste geval dient er vooraf € 15,00 overgemaakt te worden.
 2. Betaling vindt plaats via een overschrijving naar onze zakelijke bankrekening in Nederland.
 3. Alle bestellingen dienen door de consument te worden betaald, volgens de door de consument gekozen methode, ongeacht of de consument de bestelling laat thuisbezorgen of afhaalt bij onze vestiging te Amsterdam.

 

Artikel 7 – Zelf afhalen

 

 1. De consument kan de bestelling eventueel op afspraak bij ons afhalen, aan het bezoekers-adres in Amsterdam. Voor het afhalen bij een vestiging is de consument geen (verzend)kosten verschuldigd.
 2. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden op elke vrijdag bij het bezoekers-adres te Amsterdam. De openingstijden zijn te vinden in artikel 2 van deze voorwaarden.

 

Artikel 8 – Levering

 

 1. Alle bestellingen worden uiterlijk binnen 4 werkdagen na betaling verzonden. Dit gebeurt via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.
 2. Het pakket wordt ten alle tijden persoonlijk bij de consument afgeleverd waar tevens een handtekening wordt gevraagd voor ontvangst. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn dan kan men het pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen. Bij in ontvangstneming tekent de consument voor ontvangst van het pakket.
 3. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 5. Indien nodig zijn naleveringen in gedeelten toegestaan. Voor naleveringen en deelleveringen zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.
 6. Indien een product is besteld maar onverhoeds niet leverbaar is zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument.
 7. Het risico tijdens het transport van de door de consument bestelde producten is voor de ondernemer. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de consument over, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door de ondernemer kan worden uitgesloten.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De consument zal in dat geval een e-mail moeten sturen aan: info@alpacaproducts.nl, of ons schriftelijk moeten mededelen wat de beweegredenen zijn voor van het willen terug sturen van de bestelde producten. In dat geval zal onze klantenservice telefonische contact met de consument opnemen, met verdere instructies om de overeenkomst op afstand te kunnen verbreken.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen altijd de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Heeft de consument bij de bestelling gekozen voor aflevering onder rembours, dan zullen de kosten van de onder rembours levering niet worden terugbetaald.
 3. Is het afleveradres buiten Nederland, ook dan zullen de gemaakte verzend kosten, niet worden terug betaald.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het product ondeugdelijk verpakt is teruggestuurd en daardoor zwaar gekreukt, of wanneer het vermoeden bestaat dat een product reeds is gedragen of gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan die van de ondernemer of de leverancier van de producten) vuil is geworden of is beschadigd.
 2. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

Artikel 12 – Reclames en Retourzendingen

 

 1. De levering van een perfect product staat bij Alpaca Products voorop. Mocht het bestelde artikel desondanks beschadigd of anders dan in een goede staat bij u aankomen, dan kan de consument binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan: info@alpacaproducts.nl of ons telefonische benaderen tijdens kantooruren (kantoor openingstijden zie artikel 2). Indien binnen deze termijn door de ondernemer geen schriftelijke of telefonische reclames zijn ontvangen, wordt de ondernemer geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 2. De ondernemer zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kan de bestelling zonder problemen worden geannuleerd. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen worden teruggestort. (onder inhouding van de eventuele in rekening gebrachte onder rembours verzendkosten, of indien vanuit het buitenland besteld het specifieke buitenland tarief).
 3. Deze garantie vervalt wanneer het product is gedragen en/of gewassen, de consument zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 

 1. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van zijn producten.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende overeenkomst op afstand aan de ondernemer verschuldigd is.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

Artikel 14 – Overmacht

 

 1. De ondernemer en/of de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de ondernemer en/of de consument feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.
 2. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal door de ondernemer schriftelijk worden medegedeeld. De ondernemer zal niet worden gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15 – Privacy

 

 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. De consument verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Alpaca Products en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 

Artikel 16 – Overige

 

 1. Communicatie tussen de ondernemer en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door de ondernemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 2. De ondernemer stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 3. De ondernemer streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 4. De ondernemer stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
 • naam, adresgegevens;
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • BTW nummer;
 • de belangrijkste kenmerken van de producten;
 • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen;

 

Artikel 17 – Slotbepaling

 

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Voorwaarden Downloaden